تیرآهن

دی 6, 1399

اشتراک گذاری در:

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook

تير عميق بتنی مسلح منطبق تعريفی كه در آيين نامه ها و مقالات مختلف آمده است به تيری گفته می شود كه نسبت ارتفاع مقطع به طول دهانه در آن بزرگتر از حد معمول باشد. البته توجه به اين نكته ضروری است كه ضخامت در اينگونه تيرها (عرض مقطع) دو برابر ارتفاع مقطع ناچيز است يك تير بتنی مسطح با اين شرايط در صورتيكه بار خارجی و عكس العمل تكيه گاهی قرار گيرد، دارای كرنش مسطح 0صفحه ای) مي باشد.

تيرهای بتن مسلح، با توجه به نسبت دهانه به ارتفاع و نيز نسبت دهانه برشی به ارتفاع، به دو دسته تيرهای كم عمق با نسبت زياد دهانه به ارتفاع و تيرهای عميق با نسبت اندک دهانه به ارتفاع طبقه بندی می شوند. زياد بودن نسبت عمق به دهانه تيرهای عميق در مقايسه با تيرهای معمولی موجب افزايش مقاومت در برابر برش خارجی مي شود. اين افزايش بيشتر ناشي از عملكرد قوس فشاری می باشد. بنابراين انتظار می رود كه مقاومت اسمی برشی در تير عميق بسيار بيشتر از تير معمولی باشد.

براي طراحی تيرهای عميق، بيشتر از روش تحليل برشی استفاده مي شود. مقدار و فاصله ميلگرد برشی افقی و قائم در تيرهای عميق، بطور قابل توجهی با تيرهای معمولی اختلاف دارد.

رفتار تيرهای عميق با تيرهايی كه دارای ابعاد معمولی هستند، تفاوت عمده دارد و در تحليل، طراحی و جزئيات آرماتوربندی آنها بايد توجه خاصی به عمل آورد. عوامل زيادی مانند نسبت طول دهانه به ارتفاع مقطع، نوع تكيه گاهها، ميزان فولاد مصرفی، نوع بتن و نوع بارگذاری در رفتار تيرهای عميق تأثير زيادی دارند و كليه اين عوامل، دليل اصلی رفتار غيرخطی اينگونه تيرهاست.

كاربرد تيرهای عميق بتنی عميق بتنی مسلح بسيار زياد است كه در اينجا به چند مورد آن اشاره مي كنيم. از جمله كاربرد آن در اسكله های دريايی،ديوارهای برشی، در ساختمانهای بلند براي ازدياد فاصله بين ستونها يا دالهای تا شده دالهای پليسه ای) می باشد. همچنين رفتار اعضای بتنی باربر دريچه های سد بتنی به علت ارتفاع زياد تيغه و بار زياد و عرض كم تير، بصورت تير عميق می باشد.

مشاوره خرید

ایمیل

شماره تماس

021222222222

خرید

ایمیل

شماره تماس

021222222222

تیرآهن

دی 6, 1399

اشتراک گذاری در:

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook

تير عميق بتنی مسلح منطبق تعريفی كه در آيين نامه ها و مقالات مختلف آمده است به تيری گفته می شود كه نسبت ارتفاع مقطع به طول دهانه در آن بزرگتر از حد معمول باشد. البته توجه به اين نكته ضروری است كه ضخامت در اينگونه تيرها (عرض مقطع) دو برابر ارتفاع مقطع ناچيز است يك تير بتنی مسطح با اين شرايط در صورتيكه بار خارجی و عكس العمل تكيه گاهی قرار گيرد، دارای كرنش مسطح 0صفحه ای) مي باشد.

تيرهای بتن مسلح، با توجه به نسبت دهانه به ارتفاع و نيز نسبت دهانه برشی به ارتفاع، به دو دسته تيرهای كم عمق با نسبت زياد دهانه به ارتفاع و تيرهای عميق با نسبت اندک دهانه به ارتفاع طبقه بندی می شوند. زياد بودن نسبت عمق به دهانه تيرهای عميق در مقايسه با تيرهای معمولی موجب افزايش مقاومت در برابر برش خارجی مي شود. اين افزايش بيشتر ناشي از عملكرد قوس فشاری می باشد. بنابراين انتظار می رود كه مقاومت اسمی برشی در تير عميق بسيار بيشتر از تير معمولی باشد.

براي طراحی تيرهای عميق، بيشتر از روش تحليل برشی استفاده مي شود. مقدار و فاصله ميلگرد برشی افقی و قائم در تيرهای عميق، بطور قابل توجهی با تيرهای معمولی اختلاف دارد.

رفتار تيرهای عميق با تيرهايی كه دارای ابعاد معمولی هستند، تفاوت عمده دارد و در تحليل، طراحی و جزئيات آرماتوربندی آنها بايد توجه خاصی به عمل آورد. عوامل زيادی مانند نسبت طول دهانه به ارتفاع مقطع، نوع تكيه گاهها، ميزان فولاد مصرفی، نوع بتن و نوع بارگذاری در رفتار تيرهای عميق تأثير زيادی دارند و كليه اين عوامل، دليل اصلی رفتار غيرخطی اينگونه تيرهاست.

كاربرد تيرهای عميق بتنی عميق بتنی مسلح بسيار زياد است كه در اينجا به چند مورد آن اشاره مي كنيم. از جمله كاربرد آن در اسكله های دريايی،ديوارهای برشی، در ساختمانهای بلند براي ازدياد فاصله بين ستونها يا دالهای تا شده دالهای پليسه ای) می باشد. همچنين رفتار اعضای بتنی باربر دريچه های سد بتنی به علت ارتفاع زياد تيغه و بار زياد و عرض كم تير، بصورت تير عميق می باشد.

مشاوره خرید

ایمیل

شماره تماس

021222222222

خرید

ایمیل

شماره تماس

021222222222

تیرآهن

دی 6, 1399

اشتراک گذاری در:

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook

تير عميق بتنی مسلح منطبق تعريفی كه در آيين نامه ها و مقالات مختلف آمده است به تيری گفته می شود كه نسبت ارتفاع مقطع به طول دهانه در آن بزرگتر از حد معمول باشد. البته توجه به اين نكته ضروری است كه ضخامت در اينگونه تيرها (عرض مقطع) دو برابر ارتفاع مقطع ناچيز است يك تير بتنی مسطح با اين شرايط در صورتيكه بار خارجی و عكس العمل تكيه گاهی قرار گيرد، دارای كرنش مسطح 0صفحه ای) مي باشد.

تيرهای بتن مسلح، با توجه به نسبت دهانه به ارتفاع و نيز نسبت دهانه برشی به ارتفاع، به دو دسته تيرهای كم عمق با نسبت زياد دهانه به ارتفاع و تيرهای عميق با نسبت اندک دهانه به ارتفاع طبقه بندی می شوند. زياد بودن نسبت عمق به دهانه تيرهای عميق در مقايسه با تيرهای معمولی موجب افزايش مقاومت در برابر برش خارجی مي شود. اين افزايش بيشتر ناشي از عملكرد قوس فشاری می باشد. بنابراين انتظار می رود كه مقاومت اسمی برشی در تير عميق بسيار بيشتر از تير معمولی باشد.

براي طراحی تيرهای عميق، بيشتر از روش تحليل برشی استفاده مي شود. مقدار و فاصله ميلگرد برشی افقی و قائم در تيرهای عميق، بطور قابل توجهی با تيرهای معمولی اختلاف دارد.

رفتار تيرهای عميق با تيرهايی كه دارای ابعاد معمولی هستند، تفاوت عمده دارد و در تحليل، طراحی و جزئيات آرماتوربندی آنها بايد توجه خاصی به عمل آورد. عوامل زيادی مانند نسبت طول دهانه به ارتفاع مقطع، نوع تكيه گاهها، ميزان فولاد مصرفی، نوع بتن و نوع بارگذاری در رفتار تيرهای عميق تأثير زيادی دارند و كليه اين عوامل، دليل اصلی رفتار غيرخطی اينگونه تيرهاست.

كاربرد تيرهای عميق بتنی عميق بتنی مسلح بسيار زياد است كه در اينجا به چند مورد آن اشاره مي كنيم. از جمله كاربرد آن در اسكله های دريايی،ديوارهای برشی، در ساختمانهای بلند براي ازدياد فاصله بين ستونها يا دالهای تا شده دالهای پليسه ای) می باشد. همچنين رفتار اعضای بتنی باربر دريچه های سد بتنی به علت ارتفاع زياد تيغه و بار زياد و عرض كم تير، بصورت تير عميق می باشد.

مشاوره خرید

ایمیل

شماره تماس

021222222222

خرید

ایمیل

شماره تماس

021222222222